Varsel om oppstart av planarbeid, forhandlinger om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av planprogram. Høringsfrist er satt til 13.februar 2017.

Varselsområde Konnerud Sentrum

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i møte i Formannskapet 13.desember 2016.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-2, §12-8 og §14-2 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for Konnerud sentrum.

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle sentrumsområdet på Konnerud. Områdeplanen skal fastsette et helhetlig, strategisk byplangrep som skal danne grunnlaget for en fortetting av Konnerud sentrum som er med på å oppfylle Bystrategiens overordnede mål om byvekst med kvalitet samt målet om å styrke hver enkelt bydels særpreg og kvaliteter. Rammene for arealbruk og planlagt bebyggelse skal legge til rette for utviklingen av et attraktivt og bærekraftig bydelssenter, som kan:

  • bidra til å styrke boligmangfoldet i bydelen gjennom å utvikle et alternativt botilbud til den tradisjonelle småhus boligen i bydelssenteret, nær et kollektivknutepunkt.
  • bidra til en mindre bilavhengig hverdag for innbyggerne ved blant annet å utvikle handelstilbudet samt
  • styrke koblingen mellom idrettsområdet / omkringliggende boligområder og sentrumsområdet.

Varslet planområde er på ca. 70 daa. Endelig planavgrensning avklares som del av videre planprosess.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan sees på kommunens hjemmesider under menyvalget innsyn, politikk og riktig møtedato, sak PS 0178/16.

Alle innspill og uttalelser sendes til:
Drammen kommune, Byplan
Engene 1, 3008 Drammen
E-post:

Frist for innspill til planarbeidet er 13.02.2017