Bystyret har i møte den 18.12.2018 vedtatt å fastsette revidert planprogram for detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark

Det reviderte planprogrammet gir en samlet oversikt over hvilke temaer som skal være utredet for å kunne utarbeide et forslag til detaljregulering. I områdereguleringen ble en del utredningstema ferdig utredet, samtidig som det også var forutsatt at en del tema skulle detaljeres og utredes videre i detaljreguleringen, innenfor rammene av vedtatt planprogram for områdereguleringen. Siden områdereguleringens planprogram ble fastsatt er prosjektet noe endret. Det fastsatte reviderte planprogrammet omfatter forholdene som følger av endringene i prosjektet.

Oppstart om detaljregulering for nytt sykehus i Drammen ble varslet og kunngjort 30.05.2018 i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Eiendommene gnr./bnr. 113/1017, 1167, 285, og 14/261 og 15/384 med flere inngår i planområdet. Planområdet er på ca. 390 daa. Foreslått planavgrensning er vist med rød linje i kartet under. Delområdet Odden er i etterkant av varslingen tatt ut av forslag til detaljregulering. Dette er i hensyntatt i revisjon av planprogrammet.

Bildet viser kart over planområdet, med planområdet i stiplet linje

Forslagsstiller er Helse Sør-Øst RHF og fagkyndig er Multiconsult Norge AS. Det er inngått en samarbeids- og intensjonsavtale mellom Helse Sør Øst RHF og to av de største grunneierne i planområdet, Bane NOR Eiendom og Eidos Eiendomsutvikling, og det fremmes et samlet detaljreguleringsforslag. Utbyggingsarealer som ikke utnyttes til sykehusformål avsettes i all hovedsak til en helsepark med mulighet for utdanning, forskning, helsehus/legevakt, ulike behandlingstilbud og helserelatert næringsutvikling, under navnet Drammen Helsepark. Videre foreslås arealer bl.a. for kontor, forretning, bevertning og hotell.

Saksdokumentene med vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsted under politisk sak PS 0204/18.

Bystyrets fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til detaljregulering blir lagt ut på høring.