Bystyret har i møte den 20. juni 2017 vedtatt Del av 110/531 m. fl., Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen Stasjon /Doktor Hansteins gate.

Planområdet ligger sentralt på Strømsø i Drammen kommune og planforslaget legger opp til
å legge til rette for konsentrert bymessig utvikling med høy utnyttelse og et innhold som støtter opp om knutepunktet Drammen stasjon, utviklingen av Doktor Hansteins gate som en bygate, og videreutvikle byveven på Strømsø.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske saker og møter > Bystyret 20. juni > PS 0100/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må evt. settes fram innen 3 år. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette tidspunkt.