Planadministrasjonen har gjort vedtak om mindre endring av reguleringsplan for Helleristningen 25 og 25B (detaljregulering).

Planadministrasjonen har, etter delegert fullmakt fra Formannskapet (jfr. Bystyresak om delegering, sak 24/09, gjort følgende vedtak:

Forslag til mindre endring av Detaljregulering for Helleristningen 25 og 25B, bestemmelser datert 20.01.2018, vedtas i henhold til plan – og bygningsloven § 12-14.

Bestemmelse 2-1.2. b) i Detaljregulering for Helleristningen 25 og 25B, vedtatt 20.09.2016, endres fra

§ 2-1.2. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (fra reguleringsbestemmelser for Helleristningen, vedtatt 20.09.2016)
b) Første sommer (i løpet av september) etter midlertidig brukstillatelse er gitt, og senest før ferdigattest for første bolig, skal gang- og sykkelvei og fortau mellom planområdet og Nordbyveien, samt parkområde (felt o_GP) og lekeareal (felt BLK) være ferdig opparbeidet.

til

§ 2-1.2. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
b) Første sommer (i løpet av september) etter midlertidig brukstillatelse er gitt, og senest før ferdigattest for første bolig, skal gang- og sykkelvei (o_SGS1 og o_SGS2), samt parkområde (felt o_GP) og lekeareal (felt BLK) være ferdig opparbeidet.

 i henhold til vedtaket.

 Ytterligere informasjon om bakgrunn, høringsuttalelser mm. kan leses på kommunens innsynsportal (>plan og bygg>avansert søk), saksnummer 17/9465.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker, til e-post: , eller Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen.