Bystyret har i møte 30.04.2019 vedtatt Detaljregulering for Lindum avfallsanlegg.

Planområdet ligger sør-øst i Drammen og planforslaget legger opp til å øke kapasiteten og legge til rette for fremtidsrettet avfallshåndtering på det eksisterende avfallsanlegget på Lindum. Utviklingen i avfallshåndteringen og behovskapasiteten for håndtering og deponering samsvarer ikke med gjeldende reguleringsplan.

Planforslaget legger opp til en videreføring av eksisterende bruk: renovasjonsanlegg og landbruksformål. 

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > Bystyret 30.04.2019 se sak 0054/19.

Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.