Bystyret har i møte den 21.05.2019, vedtatt detaljregulering og utbyggingsavtale for Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 og 4.

Planområdet omfatter deler av kvartalet som er avgrenset av Losjeplassen, Strandveien, Søren Lemmichs gate og Tomtegata. Planen legger opp til ny boligbebyggelse i form blokkbebyggelse med omtrent 130 leiligheter og noe forretnings-/bevertningsareal. Det legges også til rette for en allment tilgjengelig gangforbindelse gjennom planområdet.
Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > bystyret 21.05.2019, se sak PS 0079/19 og PS 0080/19.
Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.
Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.