Varsel om oppstart av reguleringsplan og forhandling om utbyggingsavtale for nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) oppstart av planarbeid for detaljregulering av dobbeltspor på strekningen Drammen – Kobbervikdalen og Drammen - Gulskogen i Drammen kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 17-3 og 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale.

Framdrift
Kommunedelplan for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret i Drammen kommune 20.12. 2016. Planområdet for detaljreguleringen tilsvarer i hovedsak området som er båndlagt i kommunedelplanen for korridoralternativet «Vest for Nybyen under samlet» - se kart.
Innenfor planområdet skal det utarbeides forslag til reguleringsplan. I følge gjeldende framdriftsplan vil forslaget til reguleringsplan bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2017. Det forventes vedtak i bystyret i 2018.

Beskrivelse av tiltaket
Reguleringsplanen omfatter bygging av nytt dobbeltspor i tunnel for Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen, dobbeltspor for Sørlandsbanen mellom Drammen og Gulskogen, og ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som forutsetter at sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg står ferdig i 2024.

Formål
Formålet med planen er å regulere arealer til jernbaneanlegget. Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon.

Medvirkning
Det vil bli invitert til informasjons- og dialogmøter med berørte grunneiere, beboere, skoler og interessegrupper. Møtene vil bli varslet ved brev, gjennom annonser i avisen og på nettsiden til Bane NOR.

Innspill
Vi vil gjerne ha innspill – så raskt som mulig – innen 31. mars - på ting som kan ha vesentlig betydning for planarbeidet. Disse kan sendes:
• 
• Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar
Merk innspillene med "Drammen-Kobbervikdalen, høringsuttalelser til oppstart reguleringsplan".

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:
Bane NOR SF (tidligere Jernbaneverket) Utbyggingsprosjekter Vest:
• Sverre Lerbak:   tlf. 404 353 48
• Torgeir Fossnes:   tlf. 916 55 807

Spørsmål angående grunnerverv kan rettes til:
Magnus Billing:   tlf. 984 81 504

Drammen kommune:
• Liv Marit Carlsen:

Dokumenter
Vedtatt kommunedelplan og utførte utredninger ligger på nettsidene til Bane NOR (tidligere Jernbaneverket): www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen og på nettsidene til Drammen kommune.