Varsel om endring av deler av reguleringsplan - Skjelsbekk øvre/nedre - gnr 80 bnr 714.

Reguleringsendring SKjellsbekk øvre/nedre

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om arbeid med endring av reguleringsplan for området Skjelsbekk Øvre/Nedre, stadfestet 15.03.1979. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 80/714 i Drammen kommune, og har et areal på ca. 71.500 m2. Tiltakshaver er Skjelsbekkskogen borettslag. Oppstart av detaljregulering for området er tidligere kunngjort 07.06.2016, men det varsles på nytt for å forsikre om tilstrekkelig medvirkning, da siste høring var i sommerferien.

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for utvidelse av de enkelte boliger innenfor borettslaget samt å ivareta kvaliteter i boligmiljø og uteareal innenfor området. Gjennom planarbeidet tas det sikte på å fastsette forutsigbare og entydige rammer for utnyttelsesgrad, gesimshøyde, leke- og uteoppholdsareal og grønnstruktur. Bestemmelsene skal sikre borettshaverne like muligheter og lik behandling ved søknad om tillatelse til tiltak.

Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvensutredning.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 varsles samtidig dialog mellom forslagsstiller og Drammen kommune om behov for utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsendringen. En eventuell utbyggingsavtale skal ivareta endrede eierforhold og drift/vedlikehold av trafikkarealer og ballplass innenfor planområdet.

Offentlige myndigheter, grunneiere og naboer vil bli varslet direkte. Varsel om reguleringsarbeid er lagt ut på kommunens hjemmesider: www.drammen.kommune.no, kunngjøringer
Spørsmål til planarbeidet og skriftlige merknader kan rettes til:

Arkitektkontoret k16 as
Grønland 57 - 3045 Drammen

tlf: 92081325

Frist: 26. januar 2017.
Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.