Det kunngjøres herved oppstart av detaljregulering (jf. pbl. §§ 12-1 og 12-8) for nytt sykehus i Drammen og Drammen Helsepark på Brakerøya i Drammen og Lier kommuner. Eiendommene gnr./bnr. 113/1017, 1167, 285, og 14/261 og 15/384 med flere inngår i planområdet. Samtidig varsles det at områdereguleringen og den utdypende detaljreguleringen utløser krav om konsekvensutredning. Planene for Helseparken medfører at det vedtatte planprogrammet må suppleres, dette gjøres gjennom en parallell prosess. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jf. pbl. § 17-4. Forslagsstiller er Helse Sør-Øst RHF og fagkyndig er Multiconsult Norge AS.

Planområdet er på ca. 390 daa. Foreslått planavgrensning er vist med rød linje i kartet.

Vedtatt områderegulering for nytt sykehus stiller krav om detaljregulering før utbygging eller tiltak i planområdet. Den viktigste hensikten med oppstart av planarbeid er å detaljere rammene for utforming av nytt sykehus i Drammen. Fremtidige utvidelser for sykehuset vil også bli vurdert.

Det er inngått en samarbeids- og intensjonsavtale mellom Helse Sør Øst RHF og to av de største grunneierne i planområdet, Bane NOR Eiendom og Eidos Eiendomsutvikling, og det fremmes et samlet detaljreguleringsforslag for alle arealer innenfor planavgrensning for vedtatt områderegulering. Utbyggingsarealer som ikke utnyttes til sykehusformål avsettes til en helsepark med mulighet for utdanning, forskning, helsehus/legevakt, ulike behandlings- og omsorgstilbud og helserelatert næringsutvikling, under navnet Drammen Helsepark.

I tillegg sikres det arealer for Drammen fjernvarme, bymessig gate- og byromsstruktur, samt allment tilgjengelig grøntdrag med elve- og fjordarealer (Fjordparken).

Planinitiativ kan leses her. Referat fra oppstartsmøte og andre dokumenter i saken kan sees på saksinnsyn på nettsidene til Drammen kommune med saksnummer 17/9083. Planinitiativet og oppstartsmøterefferat kan også leses på Lier kommunes hjemmeside, under «Kunngjøringer». 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer/ merknader til igangsatt detaljregulering sendes skriftlig til Multiconsult Norge AS ved Gunnar Bratheim, postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo eller på e-post innen 15.07.2018.

For spørsmål knyttet til utbyggingsavtale kontaktes i Drammen Mette Spangberg på e-post , og i Lier kontaktes Olav Alme på e-post .

Det holdes et åpent informasjonsmøte mandag den 18.06.2018, kl. 18.00 på Tollboden Hotell i Tollbugata 43 i Drammen, hvor kommunene, Helse Sør-Øst RHF ved prosjektorganisasjonen og Drammen Helsepark stiller i møtet.