Det kunngjøres herved utvidet planområde for detaljregulering (jf. pbl. §§ 12-1 og 12-8) for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark, på Brakerøya i Drammen og Lier kommuner. Oppstart ble varslet 1.6.2018, inkl. oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4. Eiendommene gnr. 113, bnr. 269, 761, 768 med flere inngår i utvidet planområde, i tillegg til tidligere varslet planområde. Planområdet er utvidet i vest for å ivareta koblinger til tilliggende gatenett.

Det er krav om konsekvensutredning. Revidert planprogram ble fastsatt av planutvalget i Lier 4.12.2018 og bystyret i Drammen 18.12.2018. For øvrig er det i planprogrammet redegjort for redusert omfang av planområdet i øst, siden oppstart ble varslet.

Forslagsstiller er Helse Sør-Øst RHF og fagkyndig er Multiconsult Norge AS.

Bildet viser kart med planavgrensningen

 

Planområdet, som nå varsles, er på ca. 336 daa. Foreslått planområde er vist med rød linje i kartet over.

I Drammen kan saksdokumentene leses på kommunens hjemmeside under «kunngjøringer», eller sees på saksinnsyn på kommunens nettsider under saksnummer 17/9083 (gjelder arkivert dokumentasjon t.o.m. 31.12.2018), saken er etter 31.12.2018 videreført på saksnummer 19/02456. I Lier kan dokumentene i saken sees på kommunens hjemmeside, under «Kunngjøringer».

Naboer og grunneiere til utvidet planavgrensning blir varslet direkte. Eventuelle kommentarer til utvidelse av planområdet sendes skriftlig til Multiconsult Norge AS ved Gunnar Bratheim, postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo eller på e-post innen 24.2.2019.