Bystyret har i møte den 18.12.2018 vedtatt Detaljreguleringsplan for Gjetergata 16, og utbyggingsavtale for Gjetergata 16.

Bildet viser plankartet

Planområdet ligger i sentrum og planforslaget legger opp til fortetting med boliger på eiendommen.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens innsynsportal. For utbyggingsavtale se sak PS 0200/18 og for vedtak av detaljreguleringsplanen se sak PS 0199/18.

Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.