Drammen bystyre har i møte 20. desember 2016, sak 194/16, vedtatt å fastsette planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for Fv 283 Rosenkrantzgata.

Planprogrammet omhandler hvilke tema som skal utredes for å kunne utarbeide et forslag til kommunedelplan. Planområdet omfatter dagens trasé av Rosenkrantzgata fra Hamborgstrøm til grensen mot Nedre Eiker kommune, samt øvrig influensområde.

Saksdokumentene med vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsted www.drammen.kommune.no under ”Politikk” – ”Politiske saker og møter” – Bystyre 20. desember, sak PS 0194/16.

Bystyrets fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til kommunedelplan blir lagt ut på høring.

 Kunngjøring Rosenkrantzgata