I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med Områderegulering for Konnerud sentrum.

Det vises til tidligere varslet oppstart av planarbeid og utvidelser knyttet til Områderegulering for Konnerud sentrum. Det varsles herved om en mindre utvidelse av planområdet.

Utvidelsen berører gnr/bnr 80/1191 og skal sikre tilstrekkelig areal for utvidelse av Pettersvollen og sikring av frisikt i krysset Pettersvollen/Gramsborgveien.

Kartutsnitt viser utvidelsen av planområdet. Svart strek er tidligere varslet planområde, og rød strek indikerer utvidelsen av planområdet.

Utvidelsen vil berøre ca. 1m av eiendommen 80/1191 langs Pettersvollen i tillegg til vist trekant opp mot krysset Pettersvollen/Gramsborgveien.

Dette vil ikke medføre konsekvenser for bebyggelse på eiendommen. 

Alle innspill og uttalelser sendes til:

Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen

Eller per E-post til:

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til utvidelsen med «16/9106 – Områderegulering for Konnerud Sentrum».

 Frist for innspill til planarbeidet er satt til 11.01.2019.