Områderegulering for nytt sykehus på Brakerøya ble vedtatt 24. mai 2016 i Lier kommunestyre og 31. mai 2016 i bystyret i Drammen. Fylkesmannen i Buskerud stadfestet reguleringsplanen ved vedtak 8. februar 2017.

Varsel om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse sendes til samtlige kjente grunneiere og rettighetshavere innenfor Drammen kommunes grenser som blir berørt av tiltaket, jfr. oreigningsloven § 12 annet ledd.  For å sikre at også eventuelle ukjente grunneiere og rettighetshavere skal få anledning til å uttale seg om varsel om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, legges varselet også til gjennomsyn på Drammen rådhus og på kommunens nettside, jfr. oreigningsloven § 12 annet ledd. Frist for uttalelser er 23. august 2017.

Spørsmål knyttet til ekspropriasjonsprosessen kan rettes til Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen og Kommuneadvokaten i Drammensregionen v/ advokat Ingvild Bråthen.

Liv Marit Carlsen: Tlf. 40214840, e-post:  
Ingvild Bråthen:  Tlf: 46611881 / 32046811, e-post:

Spørsmål knyttet til tiltaket, tiltakets utforming og anleggsgjennomføring kan rettes til Helse Sør-Øst v/Dag Bøhler eller Øyvind Ludvigsen.

Dag Bøhler: Tlf. 91514324, e-post: 
Øyvind Ludvigsen: Tlf. 90038123, e-post:

Varselet kan leses i sin helhet her.