Formannskapet har i møte 13. juni 2017, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Engene 43, 45 og Peder Buchs gate 1 (detaljregulering) ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven §12-10.

Planområdet dekker ca. 3,6 dekar og arealet foreslås regulert til boligbebyggelse, fortau og veg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for kvartalsfortetting i sentrum med ny bebyggelse som rommer omtrent 50 boliger.

Planen er lagt ut på kommunens nettsted med saksnr: PS 0075/17

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 26. august 2017 til e-post: , eller Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen.