I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Lindum avfallsanlegg ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtak ble fattet i Formannskapet 15.05.2018, sak PS 0069/18.
Planforslaget dekker ca. 426 dekar, og omfatter dagens avfallsanlegg, samt landbruksarealer nord for avfallsanlegget. Arealet foreslås i hovedsak regulert til renovasjonsanlegg og landbruksformål.

Det inviteres til åpent høringsmøte 19. juni kl 18:00 på Lindum avfallsstasjon.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under kunngjøringer.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost:

Alle innspill og uttalelser sendes til: 

Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «14/336 Detaljregulering for Lindum avfallsanlegg»
Frist for innspill til planarbeidet er satt til 17. august 2018.