I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med områderegulering for Knive og Lolland.

Hensikt med utvidelsen

Utvidelsen i sørvest omfatter gnr/bnr 33/10 samt noe tilliggende areal og utgjør ca. 25 daa.
Hensikt med utvidelsen er å medta areal som kan være aktuelt for å løse fremtidig teknisk infrastruktur.
Utvidelsen i nord omfatter del av gnr/bnr 27/5000 og 28/224 samt noe tilliggende areal og utgjør ca. 24 daa.

Hensikt med utvidelsen er å medta tilstrekkelig del av Svelvikveien til å sikre kobling mot Kommunedelplan for Fv.319 Svelvikveien. Endelig planavgrensning avklares som del av videre planprosess.

Informasjon om planarbeidet

Saksdokumenter med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses på kommunens hjemmesider under innsyn. Planprogram for Områderegulering for Knive og Lolland, fastsatt i Bystyret 28.03.2017, gjøres gjeldende for utvidet planområde.

Innspill

Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Varsling om utvidet planavgrensning sendes til de nye partene som berøres av utvidelsen, samt regionale høringsinstanser og offentlige organisasjoner/ foreninger. 

Spørsmål eller merknader til utvidet planområdet sendes til:

Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til:

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «16/70 Områderegulering for Knive og Lolland».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 11.05.17.