I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til områderegulering for Konnerud sentrum ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i formannskapet 19.03.2019.

Planforslaget omfatter det som i kommuneplanens arealdel er definert som transformasjonsområde O på Konnerud, samt tilliggende områder for sosial infrastruktur, helse- og omsorg, skole, idrett og boliger. Hensikten med områdeplanen er å definere et helhetlig, strategisk byplangrep som skal danne grunnlaget for en fortetting av Konnerud sentrum som er med på å oppfylle Bystrategiens overordnede mål om byvekst med kvalitet, samt målet om å styrke hver enkelt bydels særpreg og kvaliteter. Planen skal legge rammene for en langsiktig utvikling (15-20 år) gjennom å definere robuste og fleksible rammer som tåler endringer og uforutsigbare utviklingstrender.

Informasjon om planarbeidet
Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under kunngjøringer, og under politiske saker og møter – formannskapet 19.03.2019, behandling av utvalgssak 0033/19.

Alle spørsmål og uttalelser til plansaken sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller per e-post til:

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og innspill til planforslaget med «PLAN-19/00208 Områderegulering for Konnerud sentrum».

Frist for innspill til planarbeidet er 16.05.2019.