Formannskapet har i møte 19. april 2017, vedtatt å legge Områderegulering for Nøsted og Glassverket ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven §12-10.

Utsnitt av forslag til plankart

Det offentlige ettersynet omfatter:

1. Forslag til områderegulering med tilhørende konsekvensutredning Nøsted og Glassverket, datert 15.03.2017, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.
2. Vi vil ta stilling til høyhus etter at saken har vært ute til høring og lytte til innspillene som kommer i prosessen.

Minst 60 % av leilighetene i 1 et skal være tilpasset barnefamilier og ha umiddelbar tilgang til gode felles uteområder.
Vi forutsetter at allmenhetens tilgang til elv/fjord ivaretas og er i tråd med kommunedelplan, og at det jobbes videre med å utvikle kvaliteten på elvepromenaden for alle.

Planområdet dekker ca. 144 dekar og arealet foreslås i hovedsak regulert til bolig, uteoppholdsareal, sentrumsformål, kombinerte formål, småbåtanlegg, fjordpromenade og samferdsel.

Hensikten med områdeplanen er å transformere Nøsted og Glassverket fra industri til et nytt flerfunksjonelt boligområde. Det skal legges til rette for å etablere lokale handels-, service- og kulturfunksjoner og som kan supplere Åskollen bydelssenter og betjene et lokalt marked. Et sentralt element er å etablere en sammenhengende fjordpromenade og et nettverk av varierte, lett tilgjengelige byrom og uteoppholdsarealer som inngår i et definert hierarki, fra offentlig til privat og som innbyr til lek, aktivitet og opphold.

Det vil bli invitert til åpent høringsmøte i høringsperioden, der det vil være mulig å gi innspill og stille spørsmål om planen og planprosessen. Møtet vil bli annonsert i Drammens Tidende og på kommunens nettside, samt ved informasjon til berørte parter.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses under Politikk og Politiske saker og møter: Sak PS 0037/17

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 16. juni 2017 til e-post:
eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med
«14/9608 Områderegulering for Nøsted og Glassverket»