I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående arbeid med Områderegulering for Travbanen – Berskaug.

Utvidelsen berører følgende eiendommer:
Gnr/bnr 117/5002, 117/5003, 117/518, 117/520, 117/528, 117/838 og 117/917

Hensikt med planarbeidet 
Hensikten med utvidelsen er å medta areal for åpning av Kjøsterudbekken ned til Drammenselva og å medta hele arealet langs Buskerudveien og Traverveien som er nødvendig for å ha tilstrekkelig veiareal, areal for kryssløsninger og løsninger for gående- og syklende. I tillegg omfatter utvidelsen et mindre areal sørøst for eksisterende travbane.

Innspill til og varsling av utvidelsen
Oppstart av planarbeidet er tidligere kunngjort. I denne omgang bes det derfor kun om innspill til utvidelsen av planområdet. Varsling om utvidet planavgrensning sendes til partene som berøres av utvidelsen, samt regionale og statlige høringsinstanser.

Saksdokumenter er tilgjengelig via kommunens innsynsportal, sak: PLAN-19/00138 og 13/13602

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost:

Alle innspill og uttalelser knyttet til utvidelsen sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:

Vennligst merk spørsmål og innspill til planforslaget med «PLAN-19/00138 - Områderegulering for Travbanen - Berskaug».

Frist for innspill til planarbeidet er 6. mai 2019.