I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for Store Landfall Øvre 100, gnr/bnr: 116/604.

I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Avgrensning av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planavgrensningen omfatter også tilliggende veiarealer Knut Bjørhuus vei, Store Landfall Øvre og gang- og sykkelvei i øst. Varslet planområde er på ca. 79 daa, og endelig avgrensning av planområdet avklares i det videre planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse og næringsarealer i form av dagligvare.

Forslagstiller og planlegger

Tiltakshaver er Store Landfall AS.
Forslagstiller for utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Beskrivelse

Eiendommen er i dag regulert gjennom to eldre planer:
- «Regulering av et areal nord for Store Landfall» (formål: friområde/ unyansert formål/ kjørevei)
- «Regulerings- og bebyggelsesplan for et areal ved forlengelsen av Henrik Ibsens gate» (formål: boligformål/ kjørevei).
Området er i dag benyttet til næringsarealer i form av dagligvare, to boenheter samt tilhørende parkeringsarealer.
I planarbeidet skal det vurderes muligheten for en høyere utnyttelse av tomten. Det er et ønske å tilrettelegge for flere boliger og en bedre butikk. Det er også tenkt et større grønt uterom som vil være en forlengelse av eksisterende grøntstruktur.

Planarbeidet vil blant annet vurdere forhold til trafikk og støy, høyder og utnyttelse, parkering, atkomst, uteoppholdsarealer, geotekniske forhold etc.

Tiltaket vil i hovedsak være i tråd med overordnede planer.

Behov for konsekvensutredning


Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 Planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert ikke til å utløse krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og informasjon


For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .

Innspill, innsending og frist


Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .


For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 21.08.2017