Høringsfrist 13. januar 2017

Tilfartsvei vest og Konnerud

Formannskapet har i møte den 8. november vedtatt å starte planarbeid og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn for reguleringsplan for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud.

Planprogrammet viser hvordan det videre arbeidet med planen organiseres. Det gjøres rede for formålet med det kommende planarbeidet, hvilke temaer som skal ha prioritet, hvilke utredningsbehov som finnes, samt hvordan prosessen skal gjennomføres med høringsfrister og medvirkning.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan ses under menyvalget Politiske utvalg og bystyremøter, Sak 150/2016.

Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til: Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen eller innen 13. januar 2017.


Det vil bli gjennomført åpnet møte og åpen kontordag i høringsperioden:

  • Åpent møte 28. november kl 18 - 20 på NSB Kompetansesenter
  • Åpen kontordag 1. desember kl 15 -19 på NSB Kompetansesenter

NSB Kompetansesenter (NSB-skolen), Bygg M ligger på Sundland i Skogliveien 4.


Planprogram på høring

Avgrensning av planområdet


Formannskapets vedtak:

  1. Forslag til planprogram for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud, datert september 2016, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.
    Det forutsettes at planprogrammet også ser på alternativet uten tilfartsvei vest del 2, og der andre eventuelle alternativer som sikrer god trafikkavvikling også er med i planprogrammet.
  2. Det er viktig å presisere at tilfartsvei vest del 1 og 2 må ferdigstilles før en eventuell reduksjon av kjørefelter til fordel for kollektivfelt i Rosenkrantzgata vurderes.