Bystyret vedtok i sitt møte 18.12.2018 ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder for Drammen kommune. Den nye parkeringsstrategien med parkeringsveileder trer i kraft 1. februar 2019.

Bystyret vedtok i sitt møte 18.12.2018 ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder for Drammen kommune. Den nye parkeringsstrategien med parkeringsveileder trer i kraft 1. februar 2019.
Parkeringsstrategien tar for seg de parkeringspolitiske målene, hovedgrepene i virkemiddelbruken og begrunnelsen for dem. Parkeringsveilederen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved nybygging og omregulering.
Ny parkeringsstrategi med parkeringsveileder erstatter følgende:
• Parkeringsstrategi, vedtatt av bystyret 22.06.1999
• Alle deler av kommuneplanens arealdel, vedtatt av bystyret 05.10.2015, som gjelder parkering. Dette inkluderer:
  • Planbeskrivelsens kapittel 5.5.4 Parkering
  • Planbeskrivelsens kapittel 7 Bestemmelser og retningslinjer, punkt 4.4 Parkering
  • Bestemmelser og retningslinjer angitt på plankartet, punkt 4.4 Parkering
  • Parkeringsveileder for Drammen kommune – bestemmelser og retningslinjer, vedtatt av bystyret som en del av kommuneplanens arealdel 2014 - 2036
Alle dokumenter knyttet til den politiske sluttbehandlingen finnes her: https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004897671/sak/4004919311
Den vedtatte parkeringsstrategien med parkeringsveileder finner du her.