Bystyret vedtok i sitt møte 19. juni 2018 planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Tilfartsvei vest del 2 og Tilfartsvei Konnerud.

Planprogrammet legger premisser og gir rammer for arbeidet med reguleringsplan og tilhørende konsekvensutredning. Det redegjør blant annet for formålet med planarbeidet, planprosessen og medvirkningsmuligheter, samt hva som skal utredes og hvordan utredningen skal gjøres.

Formannskapet førstegangsbehandlet forslaget til planprogram 08.11.2016, og vedtok da at planprogrammet skulle legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.11.2016 – 13.01.2017. Statens vegvesen behandlet de innkomne merknadene frem mot sommeren 2017. 

På dette tidspunktet var det gjennom arbeidet med Buskerudbypakke 2 kommet forslag om en alternativ løsning til Tilfartsvei vest/Tilfartsvei Konnerud, Skogkantveien. Videre behandling av planprogrammet for Tilfartsvei vest del 2/Tilfartsvei Konnerud ble derfor stilt i bero mens den alternative løsningen ble utredet som en del av Buskerudbypakke 2. Utredningene gjort i forbindelse med Buskerudbypakke 2 konkluderer med at Skogkantveien eller andre foreslåtte løsninger for tilfartsveiene ikke vil tilfredsstille de funksjoner som Tilfartsvei vest/Tilfartsvei Konnerud gjør.

I sitt møte 13.03.2018 behandlet bystyret Buskerudbypakke 2 og gikk inn for «tiltakspakke 4» med noen justeringer. Denne tiltakspakken inneholder Tilfartsvei vest del 1 og 2, og Tilfartsvei Konnerud. Med bakgrunn i avklaringene som har kommet i forbindelse med Buskerudbypakke 2, ble planprogrammet for Tilfartsvei vest del 2/Tilfartsvei Konnerud fremmet for politisk andregangsbehandling og fastsettelse i juni 2018. 

I møtet 19. juni 2018 vedtok bystyret også Buskerudbypakke 2 med Tilfartsvei vest del 1 og 2 og Tilfartsvei Konnerud.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling finnes her: https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004897631/sak/4004911441.