Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for sykkelvei med fortau langs fv. 23 Engene–Tomineborgveien. Planleggingen samordnes med Drammen kommune.

Strekningen er en del av hovednettet for sykkel i Drammen, og er en manglende lenke mellom Lier og Drammen. Målet for prosjektet er å gi gående og syklende god framkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen.

Kartet nedenfor viser planområdet.

Kart som viser planområdet.

Fristen for å komme med merknad i forbindelse med oppstart av planarbeidet er 15. januar 2019.


Mer informasjon om prosjektet finnes på Statens vegvesens internettside.