Detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg er etter delegert fullmakt fra Formannskapet (jfr. bystyresak om delegering, sak 24/09), endret. Vedtaket ble fattet 19.02.2019

Detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg ble vedtatt i Bystyret 25.09.2018.
Etter kunngjøring av vedtak ble det mottatt klagebrev fra Statens Vegvesen som ønsket ytterligere endringer i plankartet. Etter dialog med Statens Vegvesen er følgende endringer gjort:

  • Det er lagt inn ny sone for frisikt i krysset Rosenkrantzgata x Vårveien
    • Frisiktsonen som var lagt inn i kartet var ikke i henhold til Statens vegvesen sine spesifikasjoner
  • Avkjørselen SVT3 er noe justert og det er lagt inn justert frisiktsone
    • for å ivareta frisikt mot Rosenkrantzgata og mot gående og syklende her.
  • Byggegrense på 50 m mot Rosenkrantzgata er lagt inn på plankartet.

Statens vegvesen har akseptert endringene etter gjennomsyn av nytt plankart, trukket sin innsigelse. Endringene har lite/ingen betydning for planens hensikt eller formål.
Vedtaket lyder som følger:

Forslag til endring av Detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg, plankart datert 18.01.2019, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven §12-14.
Vedtaket omfatter følgende endringer i plankartet:
• Ny frisiktsone i krysset Rosenkrantzgata / Vårveien
• Justering av felt SVT3 samt ny frisiktsone
• Byggegrense mot Rosenkrantzgata

Vedlegg:

Plankart før endring, datert 02.09.2018

Plankart etter endring, datert 18.01.2019