Høringsfrist 5. januar 2017

Detaljregulering Drammen stasjon og Dr. Hansteinsgate

Formannskapet har i møte 25. oktober 2016, vedtatt å legge forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for del av 110/531, Drammen stasjon/Dr. Hansteinsgate, ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningsloven § 12-10 med følgende endringer i bestemmelsene:

  • Punkt § 2.5 a) Parkering suppleres med følgende: ”For differansen mellom dette kravet og kommunens gjeldende norm skal parkeringskravet oppfylles ved frikjøp.
  • Punkt § 2-1.1 Før tillatelse til tiltak suppleres med et nytt punkt c):Før det gis tillatelse til tiltak innenfor utbyggingsfeltene A1, A2 skal forlengelsen av gangvei G1 til perronger og elvepromenaden være avklart, se § 3.2.1og § 5-1.

Materialet som sendes på høring omfatter tiltakshavers opprinnelige forslag samt formannskapets forslag til endring av reguleringsbestemmelsene §2.5 a) og §2-1.1. Merknader til planforslaget kan omfatte begge deler.

Planområdet dekker ca. 12,4 dekar og arealet foreslås i hovedsak regulert til hotell/overnatting, forretning/kontor/tjenesteyting, gate og fortau.

Det inviteres til et åpent høringsmøte onsdag 30.11.16 kl. 18:00-20:00 på Ambassadeur Hotel, Strømsø Torg 7, der det vil være mulig å gi innspill og stille spørsmål om planen og planprosessen.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses under menyvalget Politikk og Formannskapets møter: Sak 143/2016.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 5. januar 2017 til e-post: , eller Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen.

Vennligst merk med «15/9444 Detaljregulering for Dr. st./Dr. Hansteins gt.».