Kunngjøring av planvedtak

Bystyret har i møte den 31.oktober 2017 vedtatt reguleringsplan for Torgeir Vraas plass 5-7 (detaljregulering).

Planområdet ligger i sentrum på Strømsø og planforslaget legger opp til høy utnyttelse av området til næringsformål som bygger opp om knutepunktsutviklingen rundt Drammen stasjon.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske saker og møter > Bystyret 31.0ktober > PS 0165/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Kunngjøring av utbyggingsavtale for Torgeir Vraas plass 5-7

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det at Bystyret i møte den 31. oktober 2017 vedtok utbyggingsavtale for Torgeir Vraas plass 5-7, mellom Drammen kommune og Christensen Eiendom AS.

Avtalen og saksdokumenter kan sees under menyvalget Politiske saker og møter > Bystyret 31. oktober > PS 0166/17.