Drammen kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger som et supplement til kommunens egne utleieboliger.

Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil primært være økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet.
Drammen kommune har behov for inntil 200 tilvisningsboliger i løpet av 5 år. I hovedsak ønsker vi ett- og to-roms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning. Boligene skal ha god standard på samme nivå som nye eierboliger.

Drammen kommune ønsker å inngå en tilvisningsavtale med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Drammen kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler av kommunen, og i nærheten av offentlig kommunikasjon. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

For nærmere informasjon om vilkår og lånetilbud ved grunnlån til utleieboliger med kommunal tilvisingsrett, se www.husbanken.no - Veileder for Husbankens grunnlån og Veiviseren.no

Ved valg av aktør/ prosjekt vil vi vektlegge:

•    beskrivelse av utleieselskapet
•    kvalitet- og boligstandard
•    husleienivå
•    boligenes beliggenhet. Nærhet til skole/ barnehage
•    plan for forvaltning av beboere og bomiljø
•    tidspunkt for ferdigstillelse
Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tilbudet må inneholde:

Beskrivelse av utleieselskapet, plan, snitt og fasadetegninger, samt situasjonsplan som viser beliggenhet og planer for utvikling av tomten.

Tidsfrist:

Interessenter bes henvende seg skriftlig til Drammen kommune innen fredag 12. januar 2018.

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere behandles konfidensielt.
Kontaktperson: Nærmere informasjon om tilvisningsavtaler kan fås ved henvendelse til Drammen kommune v/ John Dutton   tlf. 32 04 55 93/906 94 509, e-post:

Videre fremdrift:

Kommunen vil invitere aktuelle aktører til et tilbydermøte onsdag 17.01.2018 for presentasjon av utleieselskap og prosjekt. Det blir avtalt møtetidspunkt med hver enkelt tilbyder. Adresse:  2 etg. Grønland 53.

Til et eventuelt tilbydermøte må det foreligge:
•    Firmaattest
•    Dokumentert ferdigstilte prosjekter
•    Årsregnskap for 2016 inkl. noter/ revisor/styrets beretning
•    Regnskap hittil i år eller åpningsbalansen for nyetablerte selskaper