I samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-14, varsles det her endring av reguleringsplan Lensmannsløkka.

Planenrdingen omfatter eiendom Gbnr. 81/373 og 81/375, men eiendom Gbnr. 81/374 er også tatt med i varselet da eiendommen ligger mellom de to eiendommene som berøres. Området er på ca. 2400 kvm og vist på kartutsnittet under. Området er i reguleringsplan for Lensmannsløkka avsatt til boligområde med tilhørende offentlig friområde (Lekeplass F6). 

Formålet med arbeidet er å flytte formål offentlig friområde (Lekeplass F6) fra Gbnr. 81/373 til Gbnr. 81/375. Vi tar forbehold om at det i prosessen kan forekomme mindre justeringer av planområdets utstrekning. Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Solli Arkitekter AS, telefon 32 83 07 80. 

Saksdokumenter kan finnes på kommunens innsynsportal, saksnummer 19/09347.

Eventuelle innspill eller merknader til planarbeidet må sendes skriftlig per brev eller epost: 
Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1, 3017 Drammen
epost: 

Frist for merknader er: 06.09.2019