I medhold av plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8, varsles det om igangsetting av planarbeid vedrørende reguleringsendring for reguleringsplan for Søndre Fjell Platå.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnitt.

 

 I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4, kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale om varslet planarbeid.

Området er i dag regulert til formål: boliger og felles lekeareal.

Planen utarbeides av Trio Entreprenør AS i samarbeid med boligpartner AS.
Hensikt med planendring er å tilpasse planlagt boligbebyggelse til terreng på en bedre måte og sikre gode tilhørende uteoppholdsarealer. Endringer gjelder i hovedsak mindre justering av formålsgrenser og byggegrenser.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens innsynsportal, under SAK 17/7917

Alle innspill og uttalelser som har betydning for planarbeidet sendes til: 
Trio Entreprenør AS, Postadresse: Teglverksveien 59, 3057 Solbergelva. Eller e-post:
kopi til Drammen kommune, Postadresse: Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen. Eller e-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader med «17/7917 Reguleringsendring av reguleringsplan for Søndre Fjell Platå».

Frist for innspill: 07.05.18