Varsel om mindre utvidelse av reguleringsplanområde

Kommunedelplan for dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret i Drammen kommune 20.12. 2016. Reguleringsplanområdet tilsvarer i hovedsak området som er båndlagt i kommunedelplanen. I februar 2017 (13.02.2017) varslet Bane NOR oppstart av reguleringsplanarbeidet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8

Beskrivelse av tiltaket

Reguleringsplanen omfatter bygging av nytt dobbeltspor i tunnel for Vestfoldbanen mellom Drammen og Kobbervikdalen, dobbeltspor for Sørlandsbanen mellom Drammen og Gulskogen, og ombygging av Drammen stasjon og Gulskogen stasjon. Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som forutsetter at sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg står ferdig i 2024.

Formål

Formålet med planen er å regulere arealer til jernbaneanlegget. Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støy- og andre miljøtiltak. Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon.

Utvidelse

Det Bane NOR nå varsler, er en mindre utvidelse av reguleringsplanområdet.
På vedlagt kart er det markert en del flater med grønn og blå farge. Grønn farge angir området som ble varslet i februar 2017. Blå farge angir flater med utvidet område, og hver av flatene er gitt unike nummer. Dette varsel gjelder for områdene med blå farge.

Årsaken til utvidet reguleringsområde er ytterligere behov for areal enn opprinnelig antatt. Utvidet reguleringsområde på deres eiendommer er angitt med følgende nummer og formål.

Nr.1 adkomst fra offentlig vei til jernbane (gnr/ bnr 105/143, 105/230, 105/6002)
Nr. 2 adkomst fra offentlig vei til jernbane (gnr/bnr 105/143, 105/6002)
Nr. 3 adkomst fra offentlig vei til jernbane (gnr/bnr 105/157, 109/54, 109/6006)
Nr.5 anleggsarbeider for utvidelse av Baker Thoens Allé og etablering av transformator (gnr/ bnr 10/161, 13/6000)
 Nr.7 etablering av ny undergang i Vintergata, og omlegging av ny adkomst til naboeiendommer (gnr/bnr 13/190, 13/207)
Nr 10 forankring av konstruksjoner i undergrunnen ved Sundhaugen og etablering av overvannsledning og kabler (gnr/bnr 15/6007, 16/5, 110/187, 110/981)
Nr 12 utvidet anleggsområde for VA ledning (gnr/bnr 16/6012)
Nr.15 konstruksjoner i undergrunnen. (gnr/bnr 110/981)
Nr.17 adkomst frem til jernbanen fra offentlig vei (gnr/bnr 110/6005)
Nr.21 utvidet adkomst til anleggsområde. (gnr/bnr 39/37)
Nr.30 utvidet anleggsområde (gnr/bnr 41/15)


Medvirkning

I følge gjeldende framdriftsplan vil forslaget til reguleringsplan bli lagt ut på høring og offentlig ettersyn høsten 2017. Det vil bli invitert til informasjons- og dialogmøter med berørte grunneiere, beboere, skoler og interessegrupper ved offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Møtene vil bli varslet ved brev, gjennom annonser i avisen og på nettsiden til Bane NOR.

Innspill

Vi vil gjerne ha innspill – innen 06.10.2017 - på ting som kan ha vesentlig betydning for planarbeidet. Innspill sendes:

eller

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar

Merk innspillene med "Drammen-Kobbervikdalen, høringsuttalelser til oppstart reguleringsplan".


Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:

Bane NOR SF
Utbygging Vestfoldbanen:

• Sverre Lerbak:     tlf. 404 353 48
• Torgeir Fossnes:     tlf. 916 55 807

Spørsmål angående grunnerverv kan rettes til:

• Magnus Billing:     tlf. 984 81 504

Drammen kommune: 

• Liv Marit Carlsen:    tlf. 402 14 480

Dokumenter

Vedtatt kommunedelplan og utførte utredninger ligger på nettsidene til Bane NOR: www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen og på nettsidene til Drammen kommune.
 

Med vennlig hilsen
Toya Marie Holter Næss
 
Utbyggingsprosjekter Vestfold

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg:

Varslingsgrenser reg plan del 1 med nr.pdf
Varslingsgrenser reg plan del 2 rev 1 med nr.pdf
Varslingsgrenser reg plan del 4 med nr.pdf