Formannskapet vedtok 12.06.2018 å legge detaljregulering for Åssiden skole og idrettsanlegg  ut til offentlig ettersyn.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering Åssiden skole og idrettsanlegg ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.2018.

Planforslaget omfatter skole og idrettsområdet for Åssiden skole og idrettsanlegg, og legger til rette for etablering av fotballhall på dagens grusbane, vider utvikling av skolen, sikring av eksisterende grønt/irdrettsareal og teknisk infrastruktur.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.2018, sak PS 0095/18.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:

Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost:

Alle innspill og uttalelser sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «17/9729 - Detaljregulering Åssiden skole og idrettsanlegg».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 27.08.2018.