Formannskapet vedtok 12.06.2018 å legge detaljregulering for Landfalløya 1, 7, 15 og 17 ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Landfalløya 1, 7, 15 og 17.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Landfalløya 1,7,15 og 17 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.2018.

Planforslaget omfatter området langs elva, eiendommen hvor Centralgaragen i dag holder til. Intensjonen er å tilrettelegge for utvikling av boliger på eiendommen.

 Kart off.ettersyn Landfalløya 1,7,15,17

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.2018, sak. PS 0088/18.

Spørsmål om planarbeidene kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost:

Alle innspill og uttalelser sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «15/5107 - Detaljregulering for Landfalløya 1, 7, 15 og 17»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 27.08.2018.

 

Varsel om offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Landfalløya 1,7,15 og 17

Formannskapet har i møte 12. juni 2018 vedtatt  å legge følgende forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn:

  • Utbyggingsavtale Landfalløya 1, 7, 15 og 17, sak 89/18

Avtalen er lagt ut på kommunens nettsted www.drammen.kommune.no under Høringer og kunngjøringer.

Merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen, eller som epost innen fristen 27.08.2018