Formannskapet vedtok 12.06.18 å legge forslag til detaljregulering for området mellom Blichs gate og Webergs gate ut til høring og offentlig ettersyn.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for området mellom Blichs gate og Webergs gate ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.2018.

Planforslaget omfatter lekeplass og kjøreareal/vareleveringssone mellom bebyggelsen i kvartalet hvor Skistadbygget og Kiwi ligger lokalisert. Intensjonen med planen er å tilrettelegge for bedre forhold for trafikkavvikling for eksisterende virksomheter, og unngå tilbakeblokkering i Bjørnstjerne Bjørnsons gate når Blichs gate åpnes for gjennomkjøring.

 Kart off.ettersyn Webergs gate

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.2018, sak PS 0087/18.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
E-post:

 Alle innspill og uttalelser sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:

 Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «13/14282 – Detaljregulering for området mellom Blichs gate og Webergs gate»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 27.08.2018.