I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Rosenkrantzgata 376 ut til høring og offentlig ettersyn. I medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4, legges forslag til utbyggingsavtale for Rosenkrantzgate 376 ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 20. mars 2018.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Rosenkrantzgata 376 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 20. mars 2018. 

Planforslaget omfatter Rosenkrantzgate 376. Hensikten med planen er å tilrettelegge for fortetting med boenheter i form av rekkehus samtidig som deler av det kulturhistorisk viktige kulturmiljøet bevares.

Saksdokumentene kan ses på Drammen kommune innsynsportal, under Politikk

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
Epost:

Alle innspill og uttalelser sendes til:

Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «15/10432- detaljregulering for Rosenkrantzgata 376»

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 14. mai 2018

 

Drammen kommune og Kjøsterud Eiendom AS har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for reguleringsplan Rosenkrantzgate 376, om etablering av offentlig fortau i Christopher Hornsruds vei langs utbyggingsområdet. I avtalen er det også stilt vilkår om tilkoblingspunkt for offentlig avløpsledning.

Formannskapet har i møte 20.03.2018 i sak 33/18 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale for Rosenkrantzgate 376 ut til offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningslovens § 17-4.

Saksdokumentene kan ses på Drammen kommune innsynsportal, under Politikk.

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 30. april.

 Vennligst oppgi saksnummer 18/1547.