Drammen kommune og Helse Sør-Øst RHF har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for utbygging av Nytt Sykehus Drammen - Brakerøya. Formannskapet har i møte 12. juni i sak 82/19 vedtatt å legge forslaget til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningslovens § 17-4. Avtalen kan sees her. 

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 5. august 2019. Vennligst oppgi saksnummer 19/19940.