I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4, legges forslag til detaljregulering og utbyggingsavtale for Brandtenborggata 7 og Nedre Storgate 60 ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.19.

Planforslaget omfatter areal ved Brandtenborggata 7 og Nedre Storgate 60, samt tilliggende og samferdselsareal. I planen legges det til rette for utvikling av bolig i form av blokkbebyggelse med med tilhørende uteoppholdsareal, lekeareal og parkering. Det legges videre opp til noe næringsareal mot Tomtegata.
Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.19, se sak 76/19.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til: 
e-post:
eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.
Vennligst oppgi saksnummer 19/01025

Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtalen omfatter opparbeidelse av offentlige vann- og avløpsledninger og fortau. Avtalen er lagt ut på kommunens nettsted under Kunngjøringer og høringer.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.19, se sak 80/19.

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til: 
e-post:
eller Drammen kommune, Byprosjekter, Postboks 7500, Engene 1, 3008 Drammen. Vennligst oppgi saksnummer 19/19879.

Frist for innspill til planarbeidet og utbyggingsavtale er satt til 21 august 2019.

Det gjøres oppmerksom på at det er en skrivefeil i navnet på planen i saksfremleggets overskrift og i saksprotokollen. Rett tittel på planen er «Detaljregulering for Brandtenborggata 7 og Nedre Storgate 60» og ikke «Detaljregulering for Brandtenborggata 7 og Nedre Torggate 60». Det er vurdert at denne feilen ikke har virket bestemmende for vedtakets innhold, og at vedtaket derfor er gyldig (kfr. forvaltningslovens § 41).