I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Åssiden skole- og idrettsanlegg med GNR 116 BNR 1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.

Kartillustrasjon viser området som kan bli berørt av reguleringsarbeidet:

 
Planområdets størrelse er på ca 82 daa.

Hensikten med planarbeidet:

Planområdet er avsatt til grønnstruktur og bebyggelse og anlegg (offentlig eller privat tjenesteyting, sentrumsformål, bolig) i Kommuneplanens arealdel. Hensikten med planinitiativet er å fremme forslag til detaljregulering av planområdet. Det omfatter omregulering av en del av området som er regulert til grønnstruktur i dag, til område for Bebyggelse og anlegg/ idrettsanlegg.

Beskrivelse

Bakgrunn for forslag til omregulering er et bystyrevedtak om bygging av en ny innendørs fotballhall på Åssiden idrettspark. Den nye hallen foreslås plassert på dagens grusbane. Bygget planlegges plassert slik at dagens ganglinjer gjennom anlegget opprettholdes.

Behov for konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse behov for konsekvensutredning, men avviket fra kommuneplanens arealdel medfører behov for utredninger og dokumentasjon av konsekvenser av tiltaket ved endring av arealformål.

I planarbeidet skal følgende forhold og konsekvenser utredes:

- trafikkforhold og konsekvenser av utbygging
- parkeringsbehov for bil og sykkel
- skolebehov mht elevtallsvekst og behov for kroppsøvingsarealer
- konsekvenser for barn og unge
- konsekvenser for grøntstruktur
- miljøfaglige forhold mht, støy-, overvann-, flom- og grunnforhold
- teknisk infrastruktur

Forslagstiller og planlegger:

Drammen Eiendom KF er tiltakshaver og forslagstiller.
Arch uno as er fagkyndig konsulent i planarbeidet.

Innspill, innsending og frist

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til:
Arch Uno as v/Nina Tendal  Postboks 5842 Majorstuen, 0308 Oslo
Eller:

Frist for innsending: 24.03.2018

Spørsmål og informasjon
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på tlf. 41248486