I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at igangsettes arbeid med privat detaljreguleringsplan for Engene 51, 53 og 57. I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligprosjekt innenfor eiendommene. 

Ved videre planarbeid, vil man vurdere utbyggingen i forhold til utnyttelse og høyder sett opp i mot tilligende bebyggelse, trafikk og støy, organisering av parkering og utearealer, tilkomst med mer. Tilhørende fortaus utforming vil bli utredet i planarbeidet.

Foreløpige vurderinger indikerer at planområdet kan ha kapasitet til ca. 35 boliger, organisert som blokkbebyggelse med underliggende parkering. Dette kan endre seg i det videre planarbeidet.

Avgrensning av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Eiendommer som inngår i planavgrensningen er:

GBNR 113/107, 113/109, 113/111, 113/112.

Planavgrensningen omfatter også tilliggende veiarealer for
Engene og Sankt Halvards gate, GBNR 113/6004 og 113/6006.

Gjeldende planer

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2014-2025 avsatt til formål bybebyggelse. Kvartalet omfattes også av kommunedelplanen for sentrum, vedtatt 20.05.2006, med Kirkegårdsparken som nærmeste nabo. Ønsket formål vil være i tråd med overordnete retningslinjer.

Oppstartsmøte

Det er avholdt oppstartsmøte, og jmfr PBL §12-8, første ledd, er referat samt planinitiativ lagt ut på kommunens nettisde under innsyn; enkelt søk 113/107. 

Behov for konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 Planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert ikke til å utløse krav om konsekvensutredning.

Spørsmål og informasjon

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Helge Martens
Hotvetalléen 11
3018 Drammen

Tlf. 32215290
e-post

Innspill, innsending og frist

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Helge Martens
Hotvetalléen 11
3018 Drammen

Tlf. 32215290
e-post .

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 12.11.18.