I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for området Kreftings gate-Sundhauggata. I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Kartutsnitt som viser planavgrensningen for Kreftings gate - Sundhauggata
BILDE: Planområdet er vist i kartutsnitt

FORMÅLET:

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligprosjekt innenfor eiendommene.

PLANSTATUS:

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel 2014-2025 avsatt til formål bybebyggelse.

Planområdet omfattes delvis av «Kommunedelplan for Gulskogen», med ikraftr. 07.05.1997, samt delvis av «Kommunedelplan for tilfartsvei vest/tilfartsvei Konnerud». Planområdet grenser inn mot «Sentrumsplanen», ikrafttr 30.05.06, og søndre del av planområdet tangerer «Kommunedelplan for InterCitystrekningen Drammen-Kobbervikdalen». Deler av planområdet er også innenfor «Områdereguleringen for Sundland», som er vedtatt 16.06.15. Av gjeldende reguleringsplaner som delvis går inn i planområdet og som da vil helt eller delvis erstattes av ny detaljregulering, nevnes «Reguleringsplan for Øvre Sund bru med tilstøtende områder», vedtatt 30.03.2004, og «Regulering av Sundhaugsgata i 15 m bredde fra Grønland Bygrense i Drammen», ikrafttr 12.10.1936.

INFORMASJON OM PLANARBEIDET:

Saksdokumenter (oppstartsmøte og planinitiativ) kan finnes på kommunens innsynsportal – plan og bygg, sak 18/4262

MERKNADER TIL OPPSTARTSMELDINGEN:

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .

FRIST:

Kommentarer og merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 02.11.18.