I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektas AS, v. Fredrik Rønningen oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendommene med Gnr/Bnr 114/118, og 114/1180, Øvre Torggate 14 og 16, samt deler av tilliggende veiarealer frem til senterlinje i Øvre Torggate, Gnr/Bnr 114/6043,Bragernes Sentrum i Drammen. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.

Formålet:
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse, ca. 20 leiligheter med tilhørende anlegg, samt publikumsrettet forretning/kontor i første etasje.
Eiendommene ønskes utviklet som et fortettingsprosjekt/ infill- prosjekt mellom eksisterende boligbygg.

Planstatus:
Kvartalet er i kommuneplanens arealdel 2014-2036, avsatt til sentrumsformål.
Kvartalet omfattes også av kommunedelplanen for sentrum, vedtatt 20.05.2006, hvor kvartalet er regulert til senterområde B26.
Eiendommen er videre regulert gjennom ”Reguleringsplan for kvartalene Gamle Kirkeplass, Hauges gate, St. Olavs gate, Øvre Torggate.”, vedtatt 28.11.1985, og er avsatt til kombinerte formål – bolig, forretning, kontor.

Informasjon om planarbeidet:
Saksdokumenter (planinitiativ og oppstartsmøtereferat) er tilgjengelig via kommunens innsynsportal, sak: 19/01493, eller ved henvendelse til kommunen.
For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:
Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post .

Frist for innspill: 05.04.19.