I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering for Sanatorieveien 45 og 47, gnr/bnr.: 114/859 og 114/1468, samt mindre deler av 114/776 og 114/6061.

Planområdet er vist i kartutsnitt.

Planområdet er vist i kartutsnitt.

FORMÅLET:

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere og legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 

PLANSTATUS:

Området er avsatt til formål bybebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel vedtatt i bystyret 05.10.2015. En ny detaljregulerings- plan som legger til rette for boligbygging vil være i tråd med overordnet plan. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

INFORMASJON OM PLANARBEIDET:

Saksdokumenter (oppstartsmøte og planinitiativ) kan finnes på kommunens innsynsportal – plan og bygg, sak 18/4328.

MERKNADER TIL OPPSTARTSMELDINGEN:

Oversendelse av planinitiativ og referat fra oppstartsmøte oversendes på henvendelse til Arkitektgruppen Drammen AS.
Kommentarer og merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 10. september 2018 til: Arkitektgruppen Drammen AS v/Torhild Aakvåg Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen (e-post: ) Merknader innkommet innen fristen vil følge saken til behandling.

FRIST:

Kommentarer og merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 10. september 2018.