I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, ble det den 6.juni 2018 varslet igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Tollbugata 13. I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, ble det den 6.juni 2018 varslet igangsetting av arbeid med privat detaljreguleringsplan for Tollbugata 13. 
Gnr/bnr som berøres er 110/550, 110/633, 110/634, 110/632, 110/5006, 110/6028.

I medhold av Plan- og bygningsloven §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Avgrensning av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnitt over. Planavgrensningen omfatter også deler av tilliggende veiarealer Tollbugata og Webergs gate. Varslet planområde er på ca. 2,6 daa, og endelig avgrensning av planområdet avklares i det videre planarbeidet.

Hensikten med planarbeidet

I planarbeidet skal det vurderes muligheten for en høyere utnyttelse av tomten. Det er et ønske å tilrettelegge for næring og flere boliger. Det er også tenkt et grønt uteareal tilrettelagt for opphold og lek.

Planarbeidet vil blant annet vurdere forhold til trafikk og støy, høyder og utnyttelse, parkering, atkomst, uteoppholdsarealer, geotekniske forhold etc. Tiltaket vil i hovedsak være i tråd med overordnede planer.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for bolig- og næringsbebyggelse ved å beholde dagens bebyggelse og etablere ny bebyggelse på de deler av tomta som ikke er bebygget, samt vurdering av påbygg på eksisterende bebyggelse.

Behov for konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 Planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

 Da tiltaket er i tråd med overordnede planer, og tiltaket ikke antas å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er planen vurdert ikke til å utløse krav om konsekvensutredning.

Forslagstiller og planlegger

Tiltakshaver er T13 Drammen AS.
Plankonsulent ved utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Spørsmål og informasjon

For nærmere informasjon er planinitiativ og oppstartsmøtereferat tilgjengelig via kommunens innsynsportal, sak: 18/2733.

For nærmere informasjon, synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: 

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Aina Lian
Hotvetalléen 11, 3018 Drammen,
Tlf. 32215290, e-post

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 04.07.2018.