Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at blå arkitektur landskap ab starter arbeidene med «Detaljregulering for Dalenveien 32» på gnr. 79 bnr. 14 m.fl., Drammen kommune. Det varsles samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale jf. pbl § 17-4.

Reguleringsplanens forslagsstiller: Sollibergene Utvikling AS.
Plankonsulent: blå arkitektur landskap ab.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 100-120 boliger i form av rekkehus i grupper med tilhørende anlegg. Planen vil omfatte fortau fra planområdet og frem til Stubberudveien. Planområdet er ca. 42 daa.

I kommuneplanen for Drammen 2014-2025 er området satt av til boligområde. Reguleringsplanen utløser ikke krav til konsekvensutredning.

Innspill eller spørsmål til planarbeidet merkes «Sollibergene» og rettes til:
blå arkitektur landskap ab v. arkitekt Nils Mjaaland
Frist for innspill: 30. mai 2019 (nb. utsatt frist)
Informasjon om planarbeidet finnes på kommunens innsynsportal under saksnummer 18/4670 og 19/4551.

Innspill eller spørsmål sendes til:
blå arkitektur landskap ab, helst som e-post:

eller som brev:
Box 7036, S-12107 Stockholm Globen, Sverige