Bane NOR varsler oppstart av detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger med oppheving av eksisterende reguleringsplan sørøst for E18.

Bane NOR kunngjør i medhold av Plan- og bygningsloven §12-8 oppstart av arbeid med detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger. Arbeidet er en omregulering av detaljregulering for Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen i området Gulliksrud-Stillerud.
Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som forutsetter at sammenhengende dobbeltspor nord for Tønsberg står ferdig i 2024. Drammen bystyre vedtok kommunedelplan med konsekvensutredning i møte 20.12.2016 (sak PS 0192/16) og detaljreguleringsplan i møte 24.04.2018 (sak 52/18).
Bakgrunnen for omreguleringen er et ønske om å fortsette å bruke eksisterende jernbanebru over E18 og eksisterende spor sørøst for E18. Dette vil redusere kostnadene for prosjektet og gi færre inngrep i Skoger. 
For at den nye jernbanelinja som kommer i tunnel fra nord skal treffe eksisterende bru over E18, er det nødvendig å endre ca. 250 meter av den sydligste delen av tunnelen noe. Tunnelmunningen må flyttes ca. 40 til 50 meter mot sørvest. Arealer i området ved tunnelmunningen omreguleres. 
Reguleringsplanen som ble vedtatt 24.04.2018 oppheves ved og sørøst for E18. Den delen av eksisterende plan som oppheves, erstattes ikke med ny plan. I det området vil reguleringsplanen fra 1992 som regulerer jernbanen og E18 slik de ligger i dag, gjelde.
Virkningen av planen vurderes i hovedsak å være positive. I tillegg til reduserte kostnader, vil det bli færre aktiviteter i anleggsperioden. Arealbeslaget blir mindre og behovet for grunnerverv reduseres. Man slipper å legge om E18 i anleggsfasen, samt bygge om Gundesølina bru. Tapet av dyrkamark reduseres med ca. 11 dekar. For andre fagtemaer vil konsekvensene endre seg lite. Ulempen ved å benytte eksisterende bru over E18 er at togene ikke kan kjøre like fort som de ville ha kunnet dersom man hadde bygget ny bru. Ny bru ville ha redusert reisetiden med ca. 15 sekunder. Forslagsstiller mener omreguleringen ikke utløser krav om planprogram og nye konsekvensutredninger.
Større kart er tilgjengelig på Bane NORs nettsider (https://www.banenor.no/intercity). Her ligger også planinitiativ med flere detaljer om endringene som foreslås, samt adresseliste og referat fra oppstartsmøtet med Drammen kommune. På nettsidene finnes også reguleringsplan vedtatt 24. april 2018 med tilhørende konsekvensutredninger.
Merknader til varsel om planoppstart skal gis skriftlig, og sendes til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar eller til innen 8. oktober 2018. Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser, Oppstart reguleringsplan Skoger". Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.
Spørsmål om prosjektet kan rettes til Bane NOR v/Torgeir Fossnes: tlf. 916 55 807 eller Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen: . Spørsmål angående grunnerverv kan rettes til Martin Mikaelsen: , tlf. 988 55 487
Kart som viser planområdet
BILDE: Planområde for IC-prosjektet i Skoger