I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 varsles oppstart av planarbeid for Kjøsterud Nordre (117/501 m.fl.) i Drammen kommune.

Planområdets samlede størrelse er ca. 20 daa. Endelig planavgrensning innenfor det varslede planområdet, avklares som del av videre planprosess.

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan. Planarbeidet skal utføres av Stener Sørensen AS på vegne av Trysilhus Sørøst AS.

Tiltaket er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» og Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om planprogram og konsekvensutredning.
Hensikt med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse med tilhørende parkering, lek og uteoppholdsarealer innenfor området. Ny bebyggelse tenkes løst som leilighetsbygg med leiligheter i 1.etasje og 2.etasje med loft. Parkering vurderes løst som kombinasjon av parkering i kjeller og på terreng.                                                   

I medhold av plan- og bygningsloven §17-4 varsles samtidig dialog mellom forslagsstiller og Drammen kommune
om behov for utbyggingsavtale i tilknytning til gjennomføringen av reguleringsplanen.

Offentlige instanser, grunneiere og naboer vil bli varslet direkte.

 

Spørsmål om planarbeidet eller innspill til dette stilles til:      
                                                                
Stener Sørensen AS v/Ylva Hindhamar                                      
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen                                                                                                                            
Tlf: 32 26 44 70     E-post:
                                                            
Skriftlige kommentarer til planarbeidet må sendes til Stener Sørensen innen 17.01.2018