I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering for midlertidig vending og hensetting (parkering) av tog i området som i dag utgjør Nybyen godsterminal (gnr. 110/bnr. 132). Ved å benytte godsterminalområdet til å snu og parkere tog, kan byggetiden for den nye jernbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen kortes ned med ett år. Videre vil det bli mulig å opprettholde en større del av togtilbudet ved Drammen stasjon i byggeperioden. Den midlertidige bruken av området opphører når den nye Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen åpner.

Hensikten med planen
Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt av bystyret i Drammen 24.04.2018. Bane NOR har i etterkant av dette vedtaket jobbet med å optimalisere gjennomføringen av anleggsarbeidene. I alt vil 25 hensettingsplasser (parkeringsplasser for tog) bortfalle som følge av anleggsarbeidene. For å erstatte disse plassene, er det behov for et midlertidig område der man kan parkere tog nær Drammen stasjon. Ved å ta i bruk Nybyen godsterminal til dette formålet, vil en stor del av parkeringsbehovet være dekket, og det vil også være mulig å snu tog på det samme området. Dette vil gjøre det mulig å opprettholde mye av dagens togtrafikk i anleggsperioden.

Godsterminal-området i Nybyen er i kommuneplanens arealdel avsatt til «transformasjonsområde for byutvikling», og grunneier Bane NOR Eiendom har begynt å planlegge den langsiktige bruken av området. Dette vil skje gjennom en egen kommende planprosess. Det er en forutsetning for detaljregulering av godsterminalområdet i Nybyen til vending og hensetting av tog at dette er en midlertidig løsning, som skal avsluttes når det nye dobbeltsporet Drammen – Kobbervikdalen er klart til å tas i bruk.

Bildet viser kart over planområdet
Kart over planområdet

Tiltaket vil innebære at det legges nye spor til parkering og snuing av tog. Det kan bli aktuelt å rive deler av bebyggelsen i området, men ikke bygningene som er gitt høy bevaringsverdi i kulturminneregisteret i Drammen. Dagens godsvirksomhet må flyttes til et annet område.

Bane NOR forplikter seg til å ta hensyn til omgivelsene i forbindelse med tiltaket. Siden godsterminalen i dag benyttes til omlasting av gods mellom lastebiler og jernbane, vurderes ikke etableringen av et anlegg for å parkere og snu tog å medføre større endringer for omgivelsene. Det skal gjennomføres støyberegninger, samt gjøres en risiko- og sårbarhetsanalyse med trafikksikkerhet som et sentralt tema.

Mulighet for å komme med merknad til planoppstarten
Dette er et varsel om at det settes i gang arbeid med detaljregulering. Dersom du har opplysninger eller merknader til oppstarten av planarbeidet, kan disse sendes til:
Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til:
Vennligst merk alle merknader med «PLAN-19/01069 Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen.»

Fristen for å komme med merknader til planoppstarten er 15. mars 2019.


Videre arbeid
Det vil bli utarbeidet et forslag til detaljregulering. Dette forslaget vil bli behandlet av formannskapet i Drammen før det sendes på høring til berørte grunneiere og offentlige instanser. Høringen forventes å starte i løpet av første halvår 2019. I høringsperioden vil det bli avholdt et informasjonsmøte/en åpen kontordag der man kan snakke med planleggerne. Etter høringen vil innkomne merknader bli behandlet. Deretter går planen til politisk sluttbehandling. Vedtak av planen forventes i andre halvår 2019.

Mer informasjon
Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e-post , tlf. 916 55 807 eller Esben Svendsen, e-post , tlf. 402 06 130.
Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e-post .

Bane NOR har egne internettsider for utbyggingen av InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen, og de finner du her: www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen.

Du finner også mer informasjon i disse dokumentene:

Bane NORs planinitiativ 
Referat fra oppstartsmøte for planen