I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles det med dette oppstart av detaljregulering med forhandlinger om utbyggingsavtale for gnr.110 bnr.595 og 399, Tordenskioldsgate 57 og Ryddinggangen 6, Drammen kommune.

Området er i den gjeldende kommuneplanen avsatt til kombinert formål bybebyggelse og boligformål med tilhørende anlegg.
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for ny boligbebyggelse i form av et leilighetsbygg.

 


Tordenskiolds gate 57 er registrert med klasse B, høy verneverdi i Drammen kommunes kulturminneregistrering. Det vil bli utredet ulike alternativer i forhold til bevaring av kulturminne. Ett av alternativene medfører at eksisterende kulturminne rives.
Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning.
Det vil bli bli gjennomført utbyggingsavtale som del av prosessen.
Det vil bli utarbeidet og søkt om rammetillatelse for ny bebyggelse parallelt.


Tiltakshaver: EC Invest AS, v/ Åge Fossum, Postboks 2057 Strømsø, 3003 Drammen


Ev. spørsmål/innspill eller uttalelser rettes til undertegnede innen 2017.04.15 til