I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Vinjes gate 1.

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med detaljregulering for Vinjes gate 1. I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 varsles samtidig dialog mellom forslagsstiller og Drammen kommune om behov for utbyggingsavtale i tilknytning til gjennomføringen av reguleringsplanen. Hensikten med planarbeidet er å muliggjøre oppføring av et næringsbygg innenfor planområdet. Planområdet er på ca. 3,7 dekar og omfatter adressen Vinjes gate 1 med tilliggende vegareal. Selve planområdet omfatter gnr./bnr. 114/1497, 114/1515 og 116/6004.

Forslagsstiller er Vestaksen Vinjes gate 1 AS, ved Vestaksen Eiendom AS
Plankonsulent er Dark Arkitekter AS

Kart kunngjøring Vinjes gate 1
Eiendommen 114/1497 er i kommuneplan 2014-2025 avsatt til kombinert formål bybebyggelse og regulert til kombinert formål forretning/kontor/bevertning i «Reguleringsplan for del av Hamborgstrøm, Øvre Storgate 38 mfl, Strømsgata 4 mfl (vedtatt 28.03.2006). Reguleringen tillater bebyggelse med inntil 10 m gesimshøyde (13 m mønehøyde). Forslagsstiller ønsker å utfordre regulert utnyttelse og høydebestemmelsen og dette vil bli særlig redegjort for i planforslaget. Planforslaget vil omfatte totalt inntil 12.000 m² BRA næring fordelt på ca. 1.000 m² forretning og ca. 11.000 m² kontor. Bygget vil ha adkomst direkte fra Vinjes gate.

Naboer og gjenboere varsles direkte.

Du kan sende merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet til:
Dark Arkitekter AS
Pb 457 Skøyen
0213 OSLO
eller som e-post til

med kopi til:
Drammen kommune
Pb 7500
3008 DRAMMEN
eller som e-post til

Frist for uttalelse er 29.06.2018